top of page
Adatkezelési Irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

L’Eridanis Ltd.

(utolsó módosítás: 2019. április 14.)

Az L’Eridanis Ltd (székhely: CNG Associates, 23 Austin Friars, London, EC2N 2QP, United Kingdom; cégjegyzékszám: 09578516) mint adatkezelô (a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelô”) ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, azon regisztrálókat, vásárlókat, hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó, Ön, Látogató) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetôségeirôl.

Az L’Eridanis webáruház (a továbbiakban: Webáruház) a www.leridanis.com domain néven elérhetô weboldal (a továbbiakban: Weboldal), amelyek az Adatkezelô saját honlapjainak minôsülnek.

Az Adatkezelô magára nézve kötelezônek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelô fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Adatkezelô a Tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Adatkezelô a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetôségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejûleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata elôtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezô alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történô hozzáférhetôvé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;

„adatkezelô”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történô hozzáférhetôvé tétele;

„felhasználó”: a Honlap látogatója; illetve az a fogyasztó státuszú személy, aki regisztrál, megrendelést ad le és fiókkal rendelkezik;

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelô tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerôsítést félreérthetetlenül kifejezô cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ôt érintô személyes adatok kezeléséhez;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertôl és eszköztôl, valamint az alkalmazás helyétôl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelô nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fûzôdô bizonyos személyes jellemzôk értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklôdéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzôk elemzésére vagy elôrejelzésére használják;

„szolgáltatás”: a honlapon elérhetô Webshopon nyújtott szolgáltatások, úgymint virág, ínyencségek, szappanok, italok, selyemvirágok, lakásillatosítók, lakásdekorációk és egyéb termékek rendelésének teljesítése és kiszállítása, valamint a Honlapon elérhetô egyéb szolgáltatások, úgymint workshopok lebonyolítása.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelôvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelô vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„honlap/weboldal”: www.leridanis.com

 

AZ ADATKEZELÔ ADATAI, ELÉRHETÔSÉGEI

Cégnév: L’Eridanis Ltd

Székhely és levelezési cím: CNG Associates, 23 Austin Friars, London, EC2N 2QP, United Kingdom

Cégjegyzékszám: 09578516

Elektronikus levélcím: leridanis@gmail.com

 

AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelô a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerûen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzi.

Az Adatkezelô személyes adatot csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból gyûjt és kezel.

Az Adatkezelô által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelôek és relevánsak és mértékét és idôtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

A weboldalon csak 18. életévét betöltött személy számára engedélyezett a regisztráció és a Felhasználó felel azért, hogy tevékenysége megfelel a jelen Tájékoztató elôírásainak. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszûrje a 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését.

Amennyiben az adatközlô nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlô kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

 

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma és idôpontja, a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe.

Az adatkezelés céljai: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások mûködésének ellenôrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A Felhasználók köre: a Weboldalra látogatók.

Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: a honlap megtekintésétôl számított 60 nap.

 

REGISZTRÁCIÓ

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), jelszó, telefonszám, a regisztráció dátuma és idôpontja, a felhasználó számítógépének regisztrációkori IP címe, utolsó belépés idôpontja.

Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, a felhasználói fiókba történô biztonságos belépés, kapcsolattartás, technikai mûvelet végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 8. cikk (1) bekezdés.

A Felhasználók köre: a Weboldalon regisztrált valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: a Felhasználó törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlôdnek a személyes adatok. A Felhasználó által megadott bármely személyes adat törlésérôl az adatkezelô a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelô a tájékoztatást követôen az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelôk személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelônek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen Tájékoztatóban foglaltak alapján.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;

köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk;

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.

A vásárlási folyamat gyorsabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a Webáruházban lehetôség van regisztráció nélküli vásárlásra is.

 

ONLINE VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), címzett neve, címe, címzett telefonszáma, címzett email címe, utalás esetén bankszámlaszám, bankkártya adatok, a vásárláskori idôpontja, a vásárláskori IP cím.

Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, vásárlás teljesítése, szabályszerû számla kiállítása, visszaigazolás, vásárlással, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, követelések érvényesítése, technikai mûveletek végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerzôdés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

A Felhasználók köre: valamennyi vásárló Felhasználó.

Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: az elektronikus úton kötött szerzôdés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerzôdés érdekében használjuk és azokat annak megszûnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidô leteltével töröljük, megsemmisítjük.
A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megôrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelôk személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelô munkatársai kezelhetik.

Tájékoztatjuk, hogy

az elektronikus úton kötött szerzôdés megkötéséhez nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy a rendelését teljesíteni tudjuk;

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

ÜGYFÉLLEVELEZÉS

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetôségeken, a „Kapcsolat” menüpont alatt található „lépjen kapcsolatba velünk” c. ûrlap, igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelôvel.

Az Adatkezelô minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldô nevével, e-mail címével, a dátum, idôpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstôl számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

 

HÍRLEVÉL

Az Adatkezelô lehetôséget biztosít hírlevélre történô feliratkozásra a Weboldalon. A Felhasználó ezáltal elôzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem elôtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelô ajánlataival, workshop eseményeivel kapcsolatban, promócióival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztráció során megadott elérhetôségein megkeresse, az Adatkezelô a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelô nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelô, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélrôl le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelô további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrôl és hozzájárulását visszavonhatja.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás idôpontja, a feliratkozáskori IP cím.

Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetôvé tétele, hírlevél küldése, technikai mûvelet végrehajtása.

A Felhasználók köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés célja: reklámot, ajánlót tartalmazó elektronikus üzenetek küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekrôl, akciókról.

Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésrôl elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelôk személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelô marketing munkatársai kezelhetik.

A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélrôl.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy:

az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;

ha hírlevelet szeretne kapni tôlünk, szükséges a személyes adatok megadása;

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelô a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követôen a részükre az Adatkezelôk által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által elôírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és errôl nyilatkozatot tesznek az Adatkezelôk részére.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a vásárlások/rendelések teljesítése, az elszámolás rendezése, a marketing tevékenység körében az Adatkezelô az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató

1. www.wix.com

3. A kezelt adatok köre: az Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a Weboldal szolgáltatásait igénybevevô-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: a Weboldal elérhetôvé tétele, megfelelô mûködtetése. /Tárhely-szolgáltatás/

6. Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelô és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszûnéséig, vagy a Felhasználónak a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

Szállítás

1. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetôsége:

Név: Royalmail Postal Service, Magyar Posta Zrt.

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a termékek kiszállítása.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az érintettek köre: a házhozszállítást kérôk és címzettek.

5. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerzôdés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Online fizetés

1. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetôsége:

PayPal

Web: www.paypal.com

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

4. A Felhasználók köre: az online fizetést kérô valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenôrzése.

6. Az adatkezelés idôtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerzôdés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

 

TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

A Felhasználó bejelentkezô számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és idôpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészôjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülô adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezôvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelô fér hozzá.


Az Adatkezelô, illetve a megjelölt külsô szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngészô visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelô szolgáltatónak lehetôsége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A következô cookie-t használja:

Biztonsági cookie;

Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása után automatikusan törlôdnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon mûködni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelôen tudjanak mûködni;

Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészô cookie file-jában. Ennek idôtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészôjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon mûködni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelôen tudjanak mûködni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngészô menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészôjében

hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadhat el új cookie-kat,

hogyan adhat utasítást böngészôjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külsô szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, Facebook Analytics). A mérési adatok kezelésérôl a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetôségek: www.google.com/analytics/; https://analytics.facebook.com/.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külsô szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészôjébe az ezt blokkoló kiegészítôt.

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelô a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülô adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minôsül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenôrzi. A megadott adatok megfelelôségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelôsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrôl kizárólag ô vesz igénybe szolgáltatást. E felelôsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggô mindennemû felelôsség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelô a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérô célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelô az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történô kiadása - hacsak törvény ettôl eltérôen nem rendelkezik kötelezô erôvel – a Felhasználó elôzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelô az eredeti adatfelvétel céljától eltérô célra kívánja felhasználni, errôl a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez elôzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetôleg lehetôséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelô szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a honlapon megadott elérhetôségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelôvel.

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az ismert elérhetôségeken keresztül. Az Adatkezelô a hozzá beérkezett e-maileket a küldô nevével, e-mail címével és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstôl számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrôl az Adatkezelô az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetôleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelô köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetôleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelô ezen esetekben a megkeresô részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A FELHASZNÁLÓ JOGAI

1. A hozzáférés joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelôtôl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelô indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelô indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelô nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhetô technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelô adatkezelôket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó kérheti, hogy kérésére az Adatkezelô korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelô rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelônek továbbítsa.

7. A tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Tájékoztatás kérése

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelôtôl a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja a Felhasználó kezdeményezni:

- postai úton a CNG Associates, 23 Austin Friars, London, EC2N 2QP, United Kingdom

- e-mail útján az leridanis@gmail.com e-mail címen.

Intézkedési határidô

Az Adatkezelô indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétôl számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekrôl.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidô meghosszabbításáról az Adatkezelô a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétôl számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

Ha az Adatkezelô nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésôbb a kérelem beérkezésétôl számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a X. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRÔL

Az Adatkezelô indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetôen - tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensrôl, ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetôen magas kockázattal jár a Felhasználó(k) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelô a Felhasználó részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetôségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensbôl eredô, valószínûsíthetô következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbôl eredô esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelô a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETÔSÉGEK

1. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelôhöz fordulhat az alábbi módon:

- postai úton a CNG Associates, 23 Austin Friars, London, EC2N 2QP, United Kingdom

- e-mail útján az leridanis@gmail.com e-mail címen.

2. Az adatkezelô esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

3. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelô ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

4. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelô jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelô ilyen esetben minden tôle telhetô segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértô személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az Adatkezelô rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyûjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezô adatokkal.

2. Az Adatkezelô kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetôleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

3. Az adatkezelô nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselô kijelölésére nem került sor.

Az Adatkezelô figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelôen járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történô védelmérôl és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggô szolgáltatások egyes kérdéseirôl (Elkertv.);

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrôl (Ptk.);

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrôl;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól (Grtv.).


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 24. napján lép hatályba.

Fizetési Lehetôségek

- Banki utalás

- PAYPAL

- Offline Fizetési lehetôségek

Unknown.png
Fizetési módok
bottom of page